دزدگیر منازل و اماکن

دزدگیر

سیکل کاری به این صورت است که هنگام خروج از منزل توسط ریموت دستگاه دزدگیر را فعال نموده و از منزل خارج می شویم.
اگرهنگام مسلح نمودن دستگاه ، دزد به محوطه امنیت شده وارد شد دستگاه توسط سنسور ها سرقت را حس می کند ، پس از فرمان سنسور به دستگاه، دستگاه فرمان زدن آژیر جهت بلندی (آژیر) صادر می کند و سپس تلفن کننده توسط خط تلفن یا سیم کارت 
شروع به شماره گیری ، شماره های که در حافظه دارد می نماید.

دزدگیر ضد سرقت اماکن